Projekt podpory přírodovědných předmětů

Na začátku října letošního školního roku jsme odstartovali pátý ročník projektu PPPP. Pro ty z vás, kteří se s naším projektem setkávají poprvé, stručně shrneme cíle projektu a jeho průběh.

Cílem je podpořit zájem našich žáků o vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, protože o odborníky v těchto oblastech je velký zájem a absolventi mají velmi dobré vyhlídky na získání zajímavé a dobře ohodnocené práce. Chceme žáky motivovat k účasti na přírodovědných soutěžích a projektech, chceme, aby dali přírodovědným oborům šanci získat si jejich zájem, aby pronikli hlouběji do studia přírodních věd a techniky a objevili možnosti dalšího osobního rozvoje případně budoucí profesní orientace právě na tomto poli.

Celý projekt už od svého vzniku probíhá pod záštitou a za podpory města Židlochovice.

Od října do května mohou žáci sbírat body v přírodovědných soutěžích a v soutěžích SOČ. Za účast a úspěchy v jednotlivých soutěžích jsou jim zapsány body do tabulky podle klíče bodování. Při dosažení sedmi bodů v jednotlivém měsíci získává žák měsíční cenu. Měsíční cenu lze získat opakovaně. Na konci května se pak sečtou veškeré body získané za daný školní rok a pro oba stupně gymnázia zvlášť jsou vyhodnoceni vítězové soutěže.

Ceny za získaný počet bodů byly stanoveny následovně:

Nižší gymnázium

7 b. a více: 1.000 Kč

Vyšší gymnázium

7- 10 b.: 1.500 Kč

11 b. a více: 3.000 Kč

Do bodovacích tabulek mohou žáci nahlížet na Google discu po přihlášení k účtu gymnzidlo.student@gmail.com

Pokyny k přihlášení a pravidla bodování jsou na Moodlu.

Při odevzdávání splněných úkolů svým vyučujícím ke kontrole a vyhodnocení berte v úvahu, že opravy žákovských řešení vyžadují čas. Noste je nejpozději týden před ukončením měsíce, v opačném případě nemusí být úloha započítána do daného měsíce.

Podmínky bodování mohou být v průběhu školního roku upravovány. Pokud tak učiníme, pak pouze ve vážných případech, kdy se ukáže úprava nutná pro zachování smyslu projektu. V minulých ročnících se nejčastěji jednalo o zařazení další soutěže do bodování.

Soutěžící se stává výhercem měsíční ceny ve chvíli, kdy je uveden na seznamu výherců zveřejněném na stránkách školy.

Zjistíte-li jakékoliv nesrovnalosti v bodování, obracejte se v první řadě na vyučujícího, který body v dané soutěži do tabulky zapisuje. Nemůže-li příslušný vyučující problém vyřešit, obracejte se na koordinátory projektu, kterými jsou Mgr. Dana Pauková a Mgr. Vendula Provazníková.

Šablony II

Projekt Šablony II

Fulbrightova nadace

Projekt

ERASMUS+ (Výzva 2019)

Na základě výsledku výběrového řízení programu ERASMUS+ školní vzdělávání – klíčová akce 1, Výzva 2019 byla dodatečně schválena naše žádost o grant.

V roce 2021 vycestovalo šest pedagogů našeho gymnázia za vzděláním do zahraničí. Díky tomu, že naše škola opět uspěla se svou grantovou žádostí v rámci programu Erasmus+, se mohli učitelé zdokonalit nejen v jazykových, ale i v metodických dovednostech, které se jim budou v jejich učitelském snažení hodit. V rámci schváleného projektu je k dalšímu vzdělávání pedagogů určeno dvanáct mobilit (výjezdů do zahraničí). Tři z nich jsou zaměřeny na metodické kurzy CLIL (jedná se o metodu použití cizího jazyka i v jiných předmětech, například ve fyzice), další na jazykové či jazykově metodické kurzy cizích jazyků. Rozpočet projektu je 40 557 EUR.

Cílem projektu je kromě jiného navázat na projekty, do kterých byla škola zapojena v předchozím období. Jako škola se snažíme stále zkvalitňovat výuku cizích jazyků a motivovat naše žáky k lepším výsledkům ve studiu jazyků, a to i prostřednictvím dalších předmětů. Pro účastníky představují zahraniční mobility cenné zkušenosti a možnost navázání spolupráce s účastníky z jiných zemí.

Během léta 2021 se nám podařilo zrealizovat polovinu z naplánovaných výjezdů. Tři učitelé cestovali na Maltu za zdokonalením v angličtině, dva mířili za němčinou do Německa a jedna vyučující vyjela do Francie. Vzhledem ke komplikacím, které způsobila pandemie Covid, jsme bohužel nemohli zrealizovat žádnou mobilitu naplánovanou do Velké Británie. Naštěstí nám bylo umožněno projekt prodloužit do 30. 11. 2022, takže budeme moci uskutečnit zbývající plánované mobility a navazující aktivity během následujícího období. 

ERASMUS+ (Výzva 2016)

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS+, který podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné výši.

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující zúčastní díky finanční podpoře Evropské unie jazykově-metodologických a  jazykových kurzů v zemích EU (Velká Británie: Anglie, Irsko, Skotsko;  Německo, Malta a Francie).

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a  metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé budou nově získané poznatky a  materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je cílem projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí EU.

ProgramERASMUS+
Klíčová akceVzdělávací mobilita jednotlivců
AkceMobilita
AktivitaMobilita pracovníků škol
Výzva2016
Číslo projektu2016-1-CZ01-KA101-022989
Název projektuZlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů
Začátek projektu1. října 2016
Konec projektu30. září 2018

Díky finanční podpoře Evropské komise se čtyři vyučující našeho gymnázia během zúčastnili těchto intenzivních jazykově-metodických kurzů angličtiny:

Mgr. Hana Žampachová: Irsko (Dublin), 16. 7. 2017–29. 7. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Dana Pauková: Malta (St. Julian’s), 12. 8. 2017–26. 8. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Zuzana Mezulianíková: Spojené království (Edinburgh), 9. 7. 2017–22. 7. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Miroslava Nechvílová: Spojené království (Brighton), 29. 7. 2017–12. 8. 2017, závěrečná zpráva

V následujících letech bychom se rádi zaměřili na podporu výuky také druhého cizího jazyka. Vyslali jsme proto vyučující francouzštiny a němčiny na studijní jazykově metodické pobyty:

Mgr. Miroslava Nechvílová: Francie (Vichy), 5.–17. 8. 2018, závěrečná zpráva

Mgr. Hana Žampachová: Německo (Lindau), 5.–17. 8. 2018, závěrečná zpráva

Dokumenty

Středa 22. 9. 2021
Učitelé Gymnázia Židlochovice se vzdělávají i v zahraničí

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2019) zpráva

Neděle 2. 2. 2020
Pravidla bodování PPPP

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Žam 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Pau 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Mez 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Nech 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Nech 02

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Žam 02