Projekt podpory přírodovědných předmětů

Na začátku října letošního školního roku jsme odstartovali pátý ročník projektu PPPP. Pro ty z vás, kteří se s naším projektem setkávají poprvé, stručně shrneme cíle projektu a jeho průběh.

Cílem je podpořit zájem našich žáků o vzdělávání v přírodovědných a technických oborech, protože o odborníky v těchto oblastech je velký zájem a absolventi mají velmi dobré vyhlídky na získání zajímavé a dobře ohodnocené práce. Chceme žáky motivovat k účasti na přírodovědných soutěžích a projektech, chceme, aby dali přírodovědným oborům šanci získat si jejich zájem, aby pronikli hlouběji do studia přírodních věd a techniky a objevili možnosti dalšího osobního rozvoje případně budoucí profesní orientace právě na tomto poli.

Celý projekt už od svého vzniku probíhá pod záštitou a za podpory města Židlochovice.

Od října do května mohou žáci sbírat body v přírodovědných soutěžích a v soutěžích SOČ. Za účast a úspěchy v jednotlivých soutěžích jsou jim zapsány body do tabulky podle klíče bodování. Při dosažení sedmi bodů v jednotlivém měsíci získává žák měsíční cenu. Měsíční cenu lze získat opakovaně. Na konci května se pak sečtou veškeré body získané za daný školní rok a pro oba stupně gymnázia zvlášť jsou vyhodnoceni vítězové soutěže.

Ceny za získaný počet bodů byly stanoveny následovně:

Nižší gymnázium

7 b. a více: 1.000 Kč

Vyšší gymnázium

7- 10 b.: 1.500 Kč

11 b. a více: 3.000 Kč

Do bodovacích tabulek mohou žáci nahlížet na Google discu po přihlášení k účtu gymnzidlo.student@gmail.com

Pokyny k přihlášení a pravidla bodování jsou na Moodlu.

Při odevzdávání splněných úkolů svým vyučujícím ke kontrole a vyhodnocení berte v úvahu, že opravy žákovských řešení vyžadují čas. Noste je nejpozději týden před ukončením měsíce, v opačném případě nemusí být úloha započítána do daného měsíce.

Podmínky bodování mohou být v průběhu školního roku upravovány. Pokud tak učiníme, pak pouze ve vážných případech, kdy se ukáže úprava nutná pro zachování smyslu projektu. V minulých ročnících se nejčastěji jednalo o zařazení další soutěže do bodování.

Soutěžící se stává výhercem měsíční ceny ve chvíli, kdy je uveden na seznamu výherců zveřejněném na stránkách školy.

Zjistíte-li jakékoliv nesrovnalosti v bodování, obracejte se v první řadě na vyučujícího, který body v dané soutěži do tabulky zapisuje. Nemůže-li příslušný vyučující problém vyřešit, obracejte se na koordinátory projektu, kterými jsou Mgr. Dana Pauková a Mgr. Vendula Provazníková.

Šablony II

Projekt Šablony II

Fulbrightova nadace

Projekt

ERASMUS+ (Výzva 2019)

Na základě výsledku výběrového řízení programu ERASMUS+ školní vzdělávání – klíčová akce 1, Výzva 2019 byla dodatečně schválena naše žádost o grant. Další informace

ERASMUS+ (Výzva 2016)

Gymnázium Židlochovice se úspěšně zúčastnilo výběrového řízení programu  ERASMUS+, který podporuje projekty mobility v oblasti vzdělávání jednotlivců. Schvalovací komise české národní agentury (Dům zahraniční spolupráce Praha)  přidělila grant vzdělávacím institucím, které se přihlásily do výzvy 2016 a předložily nejlépe připravené projekty. Naše škola získala požadovaný grant v plné výši.

Jednotlivé vzdělávací mobility se stanou  součástí celoživotního vzdělávání našich učitelů. Během trvání projektu se vyučující zúčastní díky finanční podpoře Evropské unie jazykově-metodologických a  jazykových kurzů v zemích EU (Velká Británie: Anglie, Irsko, Skotsko;  Německo, Malta a Francie).

Hlavním cílem projektu  je průběžné zlepšování jazykových a  metodologických kompetencí učitelů cizích jazyků v rámci jejich celoživotního vzdělávání. Projekt počítá také se zkvalitněním  jazykové vybavenosti učitelů jiných předmětů, které jsou v oblasti terminologie úzce provázány s angličtinou. Učitelé budou nově získané poznatky a  materiály využívat při své práci se studenty, a to jak v běžné výuce, tak i například při řešení studentských vědeckých prací  v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Kromě samotného profesního rozvoje učitelů  je cílem projektu také navázání nových mezinárodních kontaktů, výměna zkušeností se zahraničními pedagogy a porovnání vzdělávacích programů naší školy se vzdělávacími programy jiných zemí EU.

ProgramERASMUS+
Klíčová akceVzdělávací mobilita jednotlivců
AkceMobilita
AktivitaMobilita pracovníků škol
Výzva2016
Číslo projektu2016-1-CZ01-KA101-022989
Název projektuZlepšení výuky cizích jazyků a jejich integrace do dalších předmětů
Začátek projektu1. října 2016
Konec projektu30. září 2018

Díky finanční podpoře Evropské komise se čtyři vyučující našeho gymnázia během zúčastnili těchto intenzivních jazykově-metodických kurzů angličtiny:

Mgr. Hana Žampachová: Irsko (Dublin), 16. 7. 2017–29. 7. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Dana Pauková: Malta (St. Julian’s), 12. 8. 2017–26. 8. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Zuzana Mezulianíková: Spojené království (Edinburgh), 9. 7. 2017–22. 7. 2017, závěrečná zpráva

Mgr. Miroslava Nechvílová: Spojené království (Brighton), 29. 7. 2017–12. 8. 2017, závěrečná zpráva

V následujících letech bychom se rádi zaměřili na podporu výuky také druhého cizího jazyka. Vyslali jsme proto vyučující francouzštiny a němčiny na studijní jazykově metodické pobyty:

Mgr. Miroslava Nechvílová: Francie (Vichy), 5.–17. 8. 2018, závěrečná zpráva

Mgr. Hana Žampachová: Německo (Lindau), 5.–17. 8. 2018, závěrečná zpráva

Dokumenty

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2019) zpráva

Neděle 2. 2. 2020
Pravidla bodování PPPP

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Žam 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Pau 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Mez 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Nech 01

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Nech 02

Neděle 2. 2. 2020
Erasmus+ (Výzva 2016) zpráva Žam 02