Gymnázium Židlochovice, škola, která tě přitáhne

Výuka v souvislostech napříč předměty

Předměty, které spolu souvisí, spojujeme do bloků a děláme společné projekty.

Zodpovědnost za vlastní učení

Učitel je průvodcem, odpovědnost za své vzdělání máš v rukou ty sám. Pomůžeme ti růst.

Přátelství

Záleží nám na tom, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Můžeš tu najít přátele na celý život.

Hodnocení, které tě posouvá dál

Bez známek. Slovně zvládneme mnohem lépe vyjádřit, jak na tom jsi a v čem se můžeš zlepšit.

Interaktivní výuka

Do výuky se aktivně zapojují žáci i učitelé. Nechceme, abys jen seděl a poslouchal.

Příprava na certifikáty

Budeš-li chtít, můžeš se v rámci volitelného předmětu připravit na jazykovou zkoušku FCE nebo CAE.

Náhradní termíny:29. a 30. dubna 2024

AKTUALIZOVÁNO 23. 4. 2024

Pozvánky k jednotné zkoušce z matematiky a českého jazyka i pozvánky ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka pro náhradní termín byly rozeslány.

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Nová legislativa zde.

Kritéria přijímacího řízení pro první ročník osmiltého studia pro školní rok 2024/2025 zde.

Formulář pro doložení dalších skutečností. Tyto skutečnosti je možno předložit na na tomto formuláři. Využití tohoto formuláře je nepovinné. Dokládané skutečnosti je tedy možno předložit i jinou písemnou formou, vždy však podle podmínek stanovených v kritériích přijímacího řízení.

Oficiální informační web o nových přijímačkách: prihlaskynastredni.cz

Informační systém o příjímacím řízení: dipsy.cz. V něm je možno podat přihlášku digitálně.


Dva dny otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá. Zájemci o studium, jejich zákonní zástupci i ostatní zájemci se mohou přijít prohlédnout budovy školy v tento termín:

úterý 13. února 2024 od 15.00 do 18.00 hod.


Základní informace

V rámci přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024 bude do oboru

V rámci přijímacího řízení do primy pro školní rok 2024/2025 bude do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 25 uchazečů, kteří v roce 2024 úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Součástí přijímacího řízení bude:

A. jednotná zkouška (JZ), která se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury a z písemného testu z matematiky

B. školní přijímací zkouška (ŠPZ) z předmětu anglický jazyk.

Bodování uchazečů je upřesněno v kritériích přijímacího řízení.

Talentová zkouška není stanovena.


Přihláška, podávání přihlášek

Přihlášku ke studiu pro první kolo přijímacího řízení je možno začít podávat od 1. února 2024 a je třeba ji podat nejpozději do 20. února 2024.

Přihlášku je možno podat jedním z následujících způsobů:

A. prostřednictvím informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY)

na základě prokázání totožnosti s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci.

Informační systém o přijímacích zkouškách je přístupný na www.dipsy.cz.

Uchazeč, resp. jeho zákonný zástupce, vyplní v informačním systému o přijímacím řízení (DIPSY) jeden formulář, preferenci oborů uvede jejich pořadím a vloží (nahraje) doklady pro všechny obory středního vzdělávání, do kterých se hlásí. Každý obor, kam se uchazeč hlásí, může mít nastavena jiná kritéria pro vyhodnocení přijímacího řízení. Do informačního systému je třeba nahrát podkladové dokumenty pro všechny obory, kam se uchazeč hlásí. Potvrzením takovéto přihlášky uchazečem, resp. jeho zákonným zástupcem, v informačním systému je podána přihláška do všech oborů, do kterých se uchazeč hlásí.

B. výpisem získaným z informačního systému o přijímacím řízení (DIPSY)

pro uchazeče, resp. jejich zákonné zástupce, kteří nedisponují možností prokázat totožnost s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci

Informační systém o přijímacích zkouškách je přístupný na www.dipsy.cz.

Obdobně jako u bodu A., jen s tím rozdílem, že přihláška v důsledku nemožnosti prokázaní totožnosti s využitím prostředků pro elektronickou identifikaci není tímto podána. Z informačního systému je tedy třeba vytisknout výpis. Výpis spolu s dokumenty je pak třeba doručit do všech škol, do jejichž oborů se uchazeč hlásí.

C. na tiskopisu

Přihlášku je také možno odevzdat na předepsaném tiskopisu, ten doručit spolu s doklady do každé školy. Na všech přihláškách na tiskopise musí být pořadí oborů (škol) shodné.

Je nutné, aby přihláška na tiskopise byla vyplněna správně a čitelně.

Uchazeči, resp. zákonní zástupci používají k přihlášení jeden z výše uvedených postupů. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) může v prvním kole přijímacího řízení podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělávání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou.

Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje.

Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například z Pedagogicko-psychologické poradny, přiloží tento posudek k přihlášce. Podle tohoto doporučení může ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení. 


Odevzdat přihlášku je možno:

ve čtvrtek 1. 2. 2024

od pondělí 12. 2. do úterý 20. 2. 2024

v kanceláři školy: od 8.00 do 17.00 hod.:

V ostatních dnech a časech jen po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Od 2. února do 9. února probíhají pololetní a jarní prázdniny. Provoz školy je v tuto dobu omezen.


Potvrzení o zdravotní způsobilosti není potřeba

Studium oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium nejsou stanovena žádná zdravotní omezení.

K přihlášce ke vzdělávání ve střední škole není potřeba přikládat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

(Dle ustanovení NV č. 211/2010 Sb.)

Jednotná zkouška (JZ) se koná:

řádný termín: úterý 16. dubna, středa 17. dubna 2024

náhradní termín: pondělí 29. dubna, úterý 30. dubna 2024

Školní přijímací zkouška (ŠPZ) se koná:

řádný termín: v období od 15. dubna do 17. dubna 2024

náhradní termín: pondělí 29. dubna, úterý 30. dubna 2024

Podrobnější informace v doručených pozvánkách.

Jednotná zkouška se skládá formou písemného testu ze vzdělávacího oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (délka trvaní: 60 min.) a formou písemného testu ze vzdělávacího oboru MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (délka trvání: 70 min.).

Školní přijímací zkouška probíhá ve stejný den formou písemného testu z předmětu ANGLICKÝ JAZYK (délka trvání: 30 min.). Zadání písemného testu školní přijímací zkoušky z Aj nebude umožněno v ukrajinském jazyce.


Termíny přijímacích zkoušek

Jednotná zkouška

Řádný termín:
úterý 16. dubna a středa 17. dubna 2024

Uchazeč, který se hlásí alespoň do jednoho oboru středního vzdělávání, do kterého se koná jednotná zkouška, může jednotnou zkoušku konat dvakrát.

Centrum určí 1. března 2024 místo konání jednotné zkoušky pro každého konkrétního uchazeče, a to jednu ze škol, kam se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola.

Náhradní termín:
pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluvil písemně nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu řediteli školy.

Jednotná zkouška se skládá formou písemného testu z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY (délka trvaní: 60 min.) a formou písemného testu z MATEMATIKY (délka trvání: 70 min.).

Jednotnou zkoušku (přípravu zadání testů, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků) zajišťuje MŠMT nebo jím zřízená a pověřená právnická osoba (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Obsah a forma přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Školní přijímací zkouška

Řádný termín:
od 15. dubna do 17. dubna 2024

Školní přijímací zkouška se koná v dny konání jednotné zkoušky v odpoledních hodinách a v pracovní dny v období od 15. dubna do 17. dubna 2024. Přesné stanovení termínu se každý uchazeč dozví v pozvánce k přijímací zkoušce (byla zaslána prostřednictvím DIPSY nebo pozemní poštou doporučeně).

Náhradní termín
od 26. dubna do 5. května 2024

Školní přijímací zkouška v náhradním termínu se koná alespoň v jednou termínu v pracovní dny v období od 26. dubna do 5. května, a to v jiný den než jednotná zkouška. Přesné stanovení termínu bude známo nejpozději 14. dní před konáním prvního z nich.

Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluvil písemně nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu řediteli školy.

Školní přijímací zkouška probíhá formou písemného testu z předmětu ANGLICKÝ JAZYK (délka trvání: 30 min.).

Školní přijímací zkouška se koná v budově Gymnázia Židlochovice, písemnou formou, obsahem a rozsahem učiva odpovídá rozsahu úrovně A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

 Zadání písemného testu školní přijímací zkoušky z Aj nebude umožněno v ukrajinském jazyce.

Informace k nové organizaci studia

Jak bude vypadat můj rozvrh?
Proč slovní hodnocení?
Můžu se podílet na chodu školy?


Nahlížení do spisu

Nahlížení do spisu bude možno 10., 13. a 14. května 2024 v kanceláři školy v době od 8.00 do 15.00 hod., nebo v jinou dobu na základě předchozí telefonické domluvy.


Výsledky přijimacího řízení

Pokud splní kritéria přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení kritérií přijímacího řízení.

Umístí-li se uchazeč na místě opravňujícím k přijetí do více oborů středního vzdělávání (škol), bude přijat do oboru umístěného z těchto oborů na přednostnějším pořadí uvedeném v přihlášce. Do ostatních oborů (škol) nebude uchazeč přijat.


Zveřejnění výsledků přijimacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy, na elektronické úřední desce školy a v informačním systému o přijímacím řízení ve středu 15. května 2024.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem (tedy anonymizovaného seznamu) s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí o přijetí či nepřijetí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání se v písemné podobě podle správního řádu nevyhotovují.

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Vzdání se práva na přijetí

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí, tím mu však nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělávání v daném kole přijímacího řízení. Místo vzniklé vzdáním se práva na přijetí může být obsazeno až v dalším kole přijímacího řízení.

Dokumenty pro uchazeče o studium

Úterý 23. 1. 2024
Formulář Potvrzení o dalších skutečnostech

Pátek 19. 1. 2024
Kritéria přijímacího řízení pro první ročník osmiletého studia pro šk. rok 2024/2025

Sobota 7. 1. 2023
Informační brožura pro uchazeče – pro tisk

Sobota 13. 1. 2024
Modelová školní přijímací zkouška z AJ – verze 1  

Sobota 13. 1. 2024
Modelová školní přijímací zkouška z AJ – verze 1 s řešením

Sobota 13. 1. 2024
Modelová školní přijímací zkouška z AJ – verze 2  

Sobota 13. 1. 2024
Modelová školní přijímací zkouška z AJ – verze 2 s řešením

Ostatní informace, návody

Přihlášky na střední: prihlaskynastredni.cz

Informační systém o přijímacím řízení: dipsy.cz