Gymnázium Židlochovice, škola, která tě přitáhne

Výuka v souvislostech napříč předměty

Předměty, které spolu souvisí, spojujeme do bloků a děláme společné projekty.

Zodpovědnost za vlastní učení

Učitel je průvodcem, odpovědnost za své vzdělání máš v rukou ty sám. Pomůžeme ti růst.

Přátelství

Záleží nám na tom, abychom se všichni ve škole cítili dobře. Můžeš tu najít přátele na celý život.

Hodnocení, které tě posouvá dál

Bez známek. Slovně zvládneme mnohem lépe vyjádřit, jak na tom jsi a v čem se můžeš zlepšit.

Interaktivní výuka

Do výuky se aktivně zapojují žáci i učitelé. Nechceme, abys jen seděl a poslouchal.

Příprava na certifikáty

Budeš-li chtít, můžeš se v rámci volitelného předmětu připravit na jazykovou zkoušku FCE nebo CAE.

Navštivte nás13. 1. a 13. 2. 2024

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Informace o přijímacím řízení do prvního ročníku osmiletého studia (primy) školního roku 2024/2025 se připravují. Čekáme na novou legislativu. Děkujeme za pochopení.


Dva dny otevřených dveří

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá. Zájemci o studium, jejich zákonní zástupci i ostatní zájemci se mohou přijít prohlédnout budovy školy v tyto termíny:

sobota 13. ledna 2024 od 9.00 do 17.00 hod.

úterý 13. února 2024 od 15.00 do 18.00 hod.


Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


Základní informace

V rámci přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024 bude do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 25 uchazečů, kteří v roce 2023 úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Součástí přijímacího řízení bude jednotná zkouška (JZ) a školní přijímací zkouška z předmětu anglický jazyk. Bodování uchazečů je upřesněno v kritériích přijímacího řízení.

Talentová zkouška není stanovena.


Přihláška, podávání přihlášek

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2023.

Odevzdat přihlášku může od pondělí 6. 2. do středy 1. 3. 2023 v kanceláři školy ve dnech:

pondělí: od 13.00 do 17.00 hod.

středa: od 12.00 do 15.00 hod.

V ostatních dnech a časech jen po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Uchazeči, resp. zákonní zástupci používají k přihlášení stanovený formulář přihlášky. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) může podat nejvýše dvě přihlášky; může tedy podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť a na každé přihlášce uvede údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné! Obě přihlášky musí mít originální podpisy uchazeče i jeho zákonného zástupce. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce.

Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně (zejména osobní údaje, známky a adresa zákonného zástupce).

Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje.

Cizinci musí dodat potvrzení k pobytu v ČR.

Přihláška musí obsahovat klasifikaci ze čtvrtého a pátého ročníku ZŠ. Kontrolu těchto údajů na přihlášce provede základní škola.

Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například z Pedagogicko-psychologické poradny, přiloží tento posudek k přihlášce. Podle tohoto doporučení může ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení. 

Přihlášku potvrzenou ředitelem/ředitelkou základní školy musí uchazeč dodat (osobně nebo poštou) na střední školu do termínu odevzdání přihlášek. Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.


Potvrzení o zdravotní způsobilosti není potřeba

Studium oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, pro obor vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium nejsou stanovena žádná zdravotní omezení. Na přihlášce ke vzdělávání – studiu není potřeba vyplňovat kolonku “Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání”.

(Dle ustanovení NV č. 211/2010 Sb.)

Jednotná a školní přijímací zkouška se koná:

1. řádný termín v pondělí 17. dubna 2023

2. řádný termín v úterý 18. dubna 2023

Jednotná zkouška se skládá formou písemného testu ze vzdělávacího oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (délka trvaní: 60 min.) a formou písemného testu ze vzdělávacího oboru MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (délka trvání: 70 min.).

Školní přijímací zkouška probíhá ve stejný den formou písemného testu z předmětu ANGLICKÝ JAZYK (délka trvání: 30 min.). Zadání písemného testu školní přijímací zkoušky z Aj nebude umožněno v ukrajinském jazyce.


Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve 2. řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Jednotnou zkoušku (přípravu testů, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků) organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a stanovuje také Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce pro oba zkušební předměty.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Náhradní termín

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na středu 10. května 2023 a čtvrtek 11. května 2023. Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluvil písemně nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu řediteli školy.

Informace k nové organizaci studia

Jak bude vypadat můj rozvrh?
Proč slovní hodnocení?
Můžu se podílet na chodu školy?


Zveřejnění výsledků přijimacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v anonymizované podobě pod registračním číslem uchazečů.


Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním anonymizovaného seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy.

Odvolání uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání v dané stření škole slouží zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tato lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek vydá uchazeči, který je žákem základní školy, tato základní škola. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) zápisový lístek příslušný krajský úřad.


Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude možno vyzvednout proti podpisu v kanceláři školy ve stanovený den. Učinit tak bude moci proti podpisu pouze zákonný zástupce uchazeče, kterému byla odeslána pozvánka a jemuž bude adresováno také rozhodnutí. Rozhodnutí nelze v žádném případě vydat nezletilému uchazeči nebo jiné osobě. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne rozhodnutí o nepřijetí v uvedený den osobně, bude mu následující den zasláno poštou do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je pět pracovních dnů.

Odvolání uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Dokumenty pro uchazeče o studium

Pondělí 16. 1. 2023
Modelová školní přijímací zkouška z anglického jazyka

Pátek 6. 1. 2023
Přihláška ke studiu 2023/2024

Pátek 6. 1. 2023
Vyhlášení přijímacího řízení do primy šk. roku 2023/2024

Pátek 6. 1. 2023
Kritéria přijímacího řízení do primy šk. roku 2023/2024

Sobota 7. 1. 2023
Informační brožura pro uchazeče – pro tisk

Sobota 8. 1. 2022
Odvolání proti nepřijetí