Osm let studia, osm důvodů proč studovat u nás

Individuální přístup

Pokud vrcholově sportuješ nebo se vážně věnuješ nějaké jiné činnosti, můžeš studovat podle individuálního vzdělávacího plánu.

Blízko Brna

Máme blízko Brno, kam jezdíme na řadu výukových programů. Jsme kvalitní alternativou pro žáky z jižních části Brna a jeho okolí.

Školní zahrada a hřiště

Budova školy je obklopena zelení školní zahrady, kde můžeš trávit volné hodiny. Součástí zahrady je hřiště, stoly na stolní tenis a altán.

Přijetí na VŠ

Když se budeš během studia na gymplu snažit, máš velkou šanci se dostat na vysokou školu. Téměř každý náš maturant byl přijat ke studiu na vysoké škole.

Rodinný charakter

Jsme škola na malém městě a držíme při sobě. Všichni se tu známe, a když je potřeba, dokážeme se společně domluvit.

Moderní vybavení

Máme moderně vybavené učebny a stále se to snažíme zlepšovat. Interaktivní tabule a učebna informatiky jsou již samozřejmostí.

Zázemí pro cyklisty

Škola je v rovinaté krajině, a tak tu někteří jezdí na kole do školy. Své kolo můžeš uzamknout k zastřešeným stojanům.

Příprava na certifikáty

Budeš-li chtít, můžeš se v ráci volitelného předmětu připravit na jazykovou zkoušku FCE nebo CAE.

Přihlášku odevzdejdo 1. března 2022

Odevzdat přihlášku můžeš v kanceláři školy v tyto dny:

pondělí: od 13.00 do 17.00 hod.

středa: od 12.00 do 15.00 hod.

Jiné termíny odevzdání přihlášky ke studiu pouze po telefonické nebo emailové domluvě.

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023


Den otevřených dveří – online

Den otevřených dveří Gymnázia Židlochovice se uskutečnil ve středu 2. února 2022. Pokud jste jej nestihli, můžete také navštívit den otevřených dveří online zde – vstupte.

Pro nejlepší funkčnost doporučujeme přistupovat k odkazy přes pevné PC nebo notebook. Pro přístup z mobilního telefonu doporučeme nainstalovat Google Slides.


Základní informace

V rámci přijímacího řízení do primy pro školní rok 2022/2023 bude do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 30 uchazečů, kteří v roce 2022 úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Součástí přijímacího řízení bude jednotná zkouška (JZ). Bodování uchazečů je upřesněno v kritériích přijímacího řízení.

Talentová ani školní přijímací zkouška není stanovena.


Přihláška, podávání přihlášek

Přihlášku ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2022.

Odevzdat přihlášku může od pondělí 7. 2. do středy 1. 3. 2022 v kanceláři školy vždy v:

pondělí: od 13.00 do 17.00 hod.

středa: od 12.00 do 15.00 hod.

V ostatních dnech a časech jen po předchozí telefonické nebo emailové domluvě.

Uchazeči, resp. zákonní zástupci používají k přihlášení stanovený formulář přihlášky. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) může podat nejvýše dvě přihlášky; může tedy podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť a na každé přihlášce uvede údaj o škole a oboru vzdělávání, kam podává druhou přihlášku. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné! Obě přihlášky musí mít originální podpisy uchazeče i jeho zákonného zástupce. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce.

Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně (zejména osobní údaje, známky a adresa zákonného zástupce).

Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje.

Cizinci musí dodat potvrzení k pobytu v ČR.

Přihláška musí obsahovat klasifikaci ze čtvrtého a pátého ročníku ZŠ. Kontrolu těchto údajů na přihlášce provede základní škola.

Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například z Pedagogicko-psychologické poradny, přiloží tento posudek k přihlášce. Podle tohoto doporučení může ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení. 

Přihlášku potvrzenou ředitelem/ředitelkou základní školy musí uchazeč dodat (osobně nebo poštou) na střední školu do termínu odevzdání přihlášek. Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.


Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín

Pokud uchazeč podal pro první kolo přijímacího řízení dvě přihlášky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou (popř. dvou odborných zaměření ŠVP téhož oboru v rámci jedné školy), koná jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. V 1. řádném termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce na prvním místě, ve 2. řádném termínu na škole, kterou uvedl jako druhou v pořadí.

Jednotnou zkoušku (přípravu testů, distribuci, zpracování a hodnocení výsledků) organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a stanovuje také Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce pro oba zkušební předměty.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Jednotná zkouška se koná:

1. řádný termín dne 19. dubna 2022

2. řádný termín dne 20. dubna 2022

Jednotná zkouška se skládá formou písemného testu ze vzdělávacího oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (délka trvaní: 60 min.) a formou písemného testu ze vzdělávacího oboru MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (délka trvání: 70 min.).

Náhradní termín

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 10. května 202211. května 2022. Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluvil písemně nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu řediteli školy.


Zveřejnění výsledků přijimacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v anonymizované podobě pod registračním číslem uchazečů.


Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí se oznámí zveřejněním anonymizovaného seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy.

Odvolání uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání v dané stření škole slouží zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Pokud tato lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.

Zápisový lístek vydá uchazeči, který je žákem základní školy, tato základní škola. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) zápisový lístek příslušný krajský úřad.


Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude možno vyzvednout proti podpisu v kanceláři školy ve stanovený den. Učinit tak bude moci proti podpisu pouze zákonný zástupce uchazeče, kterému byla odeslána pozvánka a jemuž bude adresováno také rozhodnutí. Rozhodnutí nelze v žádném případě vydat nezletilému uchazeči nebo jiné osobě. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne rozhodnutí o nepřijetí v uvedený den osobně, bude mu následující den zasláno poštou do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je pět pracovních dnů.

Odvolání uchazeče (resp. jeho zákonného zástupce) proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.


Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

V souvislosti s pandemií covid-19, kdy nebude možná osobní přítomnost žáků ve škole, může ministerstvo určit odlišné termíny, lhůty, odlišný způsob nebo podmínky přijímání atd. O těchto případných změnách budeme informovat.

Dokumenty pro uchazeče o studium

Pátek 29. 4. 2022
Výsledky přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023

Pondělí 10. 1. 2022
Vyhlášení přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023

Pondělí 10. 1. 2022
Kritéria přijímacího řízení do primy školního roku 2022/2023

Sobota 8. 1. 2022
Přihláška ke studiu

Sobota 8. 1. 2022
Odvolání proti nepřijetí