Osm let studia, osm důvodů proč studovat u nás

Individuální přístup

Pokud vrcholově sportuješ nebo se vážně věnuješ nějaké jiné činnosti, můžeš studovat podle individuálního vzdělávacího plánu.

Blízko Brna

Máme blízko Brno, kam jezdíme na řadu výukových programů. Jsme kvalitní alternativou pro žáky z jižních části Brna a jeho okolí.

Školní zahrada a hřiště

Budova školy je obklopena zelení školní zahrady, kde můžeš trávit volné hodiny. Součástí zahrady je hřiště, stoly na stolní tenis a altán.

Přijetí na VŠ

Když se budeš během studia na gymplu snažit, máš velkou šanci se dostat na vysokou školu. Téměř každý náš maturant byl přijat ke studiu na vysoké škole.

Rodinný charakter

Jsme škola na malém městě a držíme při sobě. Všichni se tu známe, a když je potřeba, dokážeme se společně domluvit.

Moderní vybavení

Máme moderně vybavené učebny a stále se to snažíme zlepšovat. Interaktivní tabule a učebna informatiky jsou již samozřejmostí.

Zázemí pro cyklisty

Škola je v rovinaté krajině, a tak tu někteří jezdí na kole do školy. Své kolo můžeš uzamknout k zastřešeným stojanům.

Příprava na certifikáty

Budeš-li chtít, můžeš se v ráci volitelného předmětu připravit na jazykovou zkoušku FCE nebo CAE.

Výsledky přijímačekzveřejněny!

Přijímací řízení do primy 2020/2021


Základní informace

V rámci přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 bude do oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) přijato nejvýše 30 uchazečů, kteří v roce 2020 ukončí pátý ročník základní školy.

Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška (JPZ). Bodování uchazečů bude složeno z bodů za:

1. znalosti uchazeče vyjádřených hodnocením na vysvědčení základní školy,

2. výsledky jednotné přijímací zkoušky,

3. další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti a zájmy uchazeče

Talentová ani školní přijímací zkouška není stanovena.


Přihláška, podávání přihlášek

Uchazeči, resp. zákonní zástupci používají k přihlášení stanovený formulář přihlášky. Uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) může podat přihlášku ke studiu na dvě střední školy, nemůže si však podat dvě přihlášky na stejný obor na jedné střední škole. Vyplněný formulář přihlášky odevzdá na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol musí být na obou přihláškách totožné! Obě přihlášky musí mít originální podpisy uchazeče i jeho zákonného zástupce. Je důležité do přihlášky uvést kontakt (mobil, e-mail) na zákonného zástupce.

Je nutné, aby přihláška byla vyplněna správně a čitelně (zejména osobní údaje, známky a adresa zákonného zástupce).

Potvrzení zdravotní způsobilosti žáka se na přihlášce ke studiu na gymnáziu nevyžaduje.

Cizinci musí dodat potvrzení k pobytu v ČR.

Přihláška musí obsahovat klasifikaci ze čtvrtého a pátého ročníku ZŠ. Kontrolu těchto údajů na přihlášce provede základní škola.

Pokud se žák umístil v soutěžích dle Kritérií přijímacího řízení, uvede se to na přihlášce a prokazatelně dle pravidel Kritérií přijímacího řízení doloží (např. diplom či výsledková listina). Má-li uchazeč k dispozici posudek školského poradenského zařízení, například z Pedagogicko-psychologické poradny, přiloží tento posudek k přihlášce. Podle tohoto doporučení může ředitel školy upravit uchazeči podmínky v přijímacím řízení. 

Přihlášku potvrzenou ředitelem/ředitelkou základní školy musí uchazeč dodat (osobně nebo poštou) na střední školu do termínu odevzdání přihlášek. Uchazeči, který podá přihlášku ke studiu na střední škole, bude zaslána písemně pozvánka k přijímacím zkouškám.


Termíny přijímacích zkoušek – změna (COVID-19)

Řádný termín

Jednotnou přijímací zkoušku v tomto roce koná uchazeč pouze jednou (v jednom termínu), a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Tato škola zašle uchazeči pozvánku k jednotné přijímací zkoušce.

Jednotná přijímací zkouška se koná dne 9. června 2020 a skládá se formou testu z českého jazyka a literatury (délka trvaní: 70 min.) a formou testu z matematiky (délka trvání: 85 min.).

Jednotnou přijímací zkoušku organizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a stanovuje také Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce pro oba zkušební předměty.

Výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se pak započítává na obě školy.

Náhradní termín

Náhradní termín přijímací zkoušky je stanoven na 23. června 2020. Tento náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, který se z vážných důvodů nemohl dostavit k přijímací zkoušce v původním termínu a svoji neúčast řádně omluví řediteli školy.


Zveřejnění výsledků přijimacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na vývěsce před budovou školy a na elektronické úřední desce školy dne 17. června 2020.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v anonymizované podobě pod evidenčním/registračním číslem uchazečů.


Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí ke studiu nebudou přijatým uchazečům, resp. zákonným zástupcům zasílána!

Zápisový lístek

V souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 24. června 2020.

V případě, že bude uchazeč konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu, musí zápisový lístek odevzdat nejpozději do 3. července 2020.

V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává!

Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

Zápisový lístek si uchazeči musejí vyzvednout na základní škole, kterou navštěvují.


Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude zasláno poštou do vlastních rukou. Úložní doba v případě, že rozhodnutí nelze doručit, je sedm pracovních dnů.

Nové rozhodnutí

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí.

Ředitel školy vyhoví takové žádosti v případě, že jiný uchazeč, jehož žádosti o přijetí ke vzdělávání na dané škole bylo vyhověno, tj. byl přijat ke studiu, neodevzdá ve stanovené lhůtě zápisový lístek nebo jej následně vezme zpět, a pokud uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale jeho žádost byla zamítnuta z důvodu počtu přijímaných uchazečů (nebyl přijat ke studiu pro nedostatek volných míst).

Při přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí se ředitel školy řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.

Dokumenty

Neděle 6. 10. 2019
Přihláška ke vzdělávání – studiu na SŠ (tiskopis, vyplňte)

Sobota 6. 6. 2020
Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání …

Sobota 6. 6. 2020
Vyhláška č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a …