Co mě na gymplu čeká?

Nová organizace studia platí pro žáky prvního ročníku osmiletého studia šk. roku 2023/2024.


Školní rok u nás

Jak bude vypadat můj rozvrh?

Každý týden začneš třídnickou hodinou. Některé předměty, které spolu souvisí, tvoří tzv. vícepředmětové bloky a v rozvrhu jsou řazeny za sebou. V primě jsou takové bloky tři: humanitní, přírodovědný a technický. Mrkni na rozvrh níže.

Co budu v rámci bloků dělat?

Díky výukovým blokům se můžeš podívat na dané téma z více úhlů. Tak si lépe uvědomíš, jak jsou spolu některé věci propojeny. V rámci bloků budeš také vypracovávat vícepředmětové projekty, kde využiješ to, co ses naučil.

A co dál?

Každý předmět obsahuje několik tematických celků za pololetí (můžeš si je představit jako kapitoly v knize). Na konci každého z nich vypracuješ tematický úkol. Půjde například o prezentaci projektu, test, slohovou práci apod.

Zde se můžeš podívat, jak vypadají například tematické celky a vícepředmětové projekty humanitního bloku v prvním pololetí primy.

Budu muset mít okraje v sešitech?

Pokud budeš chtít… Hlavní je, aby ti sešit pomáhal při učení. V některých předmětech ho ani mít nebudeš, ale vždy si povedeš vlastní portfolio.

Co je to portfolio?

Soubor toho, co jsi vytvořil nebo zvládl v průběhu školního roku. Může to být třeba složka, do které si průběžně zakládáš pracovní listy, protokoly, vlastní projekty, testy. Vypovídá mnoho o tvé práci a poslouží ti jako pomůcka k dalšímu učení. Chceme, aby ses naučil pracovat systematicky, proto bude portfolio kontrolováno učiteli. Mohou do něj nahlédnout i rodiče a zjistit, co a jak ve škole děláš.


Hodnocení

Jak budu hodnocen?

Nebudeš dostávat známky, hodnotit tě budeme slovně. Tak zvládneme mnohem lépe vyjádřit, jak na tom jsi a v čem se můžeš posunout dál.

Kdo mě bude hodnotit?

Průběžně budeš dostávat zpětnou vazbu ke své práci v předmětu nejen od učitelů, ale i od svých spolužáků. Také se naučíš hodnotit sám sebe.

Jak zjistím, jak na tom jsem?

Na konci každého tematického celku tě učitel slovně ohodnotí, a to zejména na základě portfolia a tematického úkolu.

Jak takové slovní hodnocení vypadá?

Takto může vypadat například hodnocení v češtině: „Petře, tvé vypravování odpovídá zadaným kritériím. Povedla se ti především zápletka příběhu a užití přímé řeči v textu. Jedinou slabinou tvé práce je pravopis. Příště si dej pozor na psaní čárek v souvětích.”

Jak bude vypadat hodnocení předmětů na vysvědčení?

Abys uspěl v daném předmětu, musíš úspěšně zvládnout všechny jeho tematické celky. Závěrečné slovní hodnocení popíše, jak sis vedl v každém z předmětů v průběhu celého pololetí.


Další info

Jak budou vypadat přijímačky?

Budeš psát státní, tzn. jednotnou přijímací zkoušku z češtiny a matematiky, dále krátký test z angličtiny, který připravuje škola. Další body můžeš získat za umístění v soutěžích, za některé zájmové aktivity a prospěch ze ZŠ. Informace o konkrétních kritériích najdeš na webu školy.

Kolik nás bude ve třídě?

Ve tvé třídě bude 25 žáků.

Můžu se podílet na chodu školy?

Jasně! V naší škole funguje studentský parlament, který organizuje spoustu akcí. Můžeš se také stát součástí redakce školního časopisu DALEKOHLEDím, který se umísťuje mezi nejlepšími školními časopisy v ČR.

Můžu na škole realizovat vlastní projekty?

Ve spolupráci s městem Židlochovice organizujeme Projekt podpory přírodovědných předmětů, díky kterému můžeš financovat vlastní nebo týmové projekty (např. školní knihovna s digitálním rezervačním systémem, meteorologická stanice, školní mraveniště ap.).

Jakých soutěží se můžu zúčastnit?

Tradičně se účastníme předmětových soutěží a sportovních utkání. Soutěžit můžeš sám za sebe nebo v týmu. Rádi podpoříme tvé návrhy na zařazení dalších soutěží.

Budeme ve škole používat mobily?

I mobil může být při výuce užitečným nástrojem. Například v českém jazyce většinou nepoužíváme tištěná Pravidla českého pravopisu, ale problematická slova vyhledáváme na mobilu v Internetové jazykové příručce.

Je ve škole wifi?

Ano, wifi využíváme pro práci v hodinách. Jsme vybaveni např. notebooky, interaktivními tabulemi, 3D tiskárnami a sadami Arduino.

Na koho se můžu obrátit, když mi nebude dobře?

Můžeš vyhledat svého třídního učitele, kteréhokoliv jiného učitele, ke kterému máš důvěru, výchovnou poradkyni nebo školní psycholožku.


Proč Gymnázium Židlochovice

Jaká jsme škola?

Jsme osmileté gymnázium, v každém ročníku je jedna třída. Všichni se známe a máme k sobě blízko. Vzděláváme se v přátelském prostředí. Ke škole patří i pěkná zahrada, kterou často využíváme. Záleží nám na tom, abychom se všichni ve škole cítili dobře.

Kam směřujeme?

Snažíme se efektivně podporovat a rozvíjet talent každého žáka. Naším cílem je vést studenty k tvořivému myšlení, řešení problémů a otevřené komunikaci. Chceme rozvíjet smysl pro zodpovědnost za sebe, za své postoje a povinnosti, ale také utvářet vztahy k okolí, učit se toleranci. Připravíme tě ke studiu na vysoké škole tak, abys neměl problém zvládnout všechny své povinnosti a úspěšně vystudoval vybraný obor.

A co já? Jak toho dosáhnu?

Chceme, abys dokázal fungovat v současném světě, ať už si vybereš jakékoliv povolání. Budeš se učit spolupracovat v týmu, vyhledávat a ověřovat informace, pozorovat a objevovat, chápat souvislosti a umět je použít v praxi. I ty můžeš být spolutvůrcem prostředí, které ti umožní růst a poskytne odrazový můstek do dalšího života.

Škola,která tě přitáhne

Doprovodné slovo ředitele školy

„Co mám ještě udělat pro to, abych měl jedničku?“

„Utekla mi dvojka o půl bodu, můžu si to opravit?“

„Nešlo by s tou známkou ještě něco udělat?“

Podobné otázky se ve škole neustále opakují. Často se známka stává ústřední věcí, o kterou ve škole jde. „Výuka je něco, co si musím odsedět, pak se naučím látku, napíšu písemku a dostanu známku.” Výukový proces (tedy to nejdůležitější a nejcennější) se v myslích žáků, rodičů i učitelů může stát pouhým prostředkem k získání vytoužené známky.

Kvalitní pedagog a vnímavý žák samozřejmě známky nepovažují za to nejzásadnější, co si lze ze školy odnést. Umí s nimi pracovat, pokládají je pouze za zástupné symboly. Ale… v takovém případě známky vlastně nejsou vůbec potřeba. Někdy doslova překážejí. Pokud je žák sám motivovaný se rozvíjet a učitel jej tímto procesem vhodně provází, lze se jistě hodnotit lepším způsobem než známkou na vysvědčení. Stávající známkování mnohdy žáky stresuje, odvádí pozornost od toho, co je důležité, a od učení se novým věcem spíše odrazuje. Nebylo by mnohem lepší zbavit se strachu ze zkoušení a učení se tzv. pro známky? Hodnotit se přece může nejen výsledek učení, ale také jeho průběh a proces jako celek.

„Dneska máme ájinu, pak hudebku, fyziku, děják, matiku a dvě hodiny infošky.“

„Zase jsme to v té hodině nestihli.“

Opět všem velmi dobře známé věty. Žáci je používají tak často, že se staly přesnou ukázkou každodenní reality ve škole – tedy série samostatně stojících a obsahově nesouvisejících vyučovacích hodin. Není na tom něco nepřirozeného? V dalším studijním či pracovním životě takto přece nepostupujeme. V práci běžně kontinuálně vykonáváme určitou činnost, která dlouhodobě souvisí s pracovní náplní. Často nad něčím uvažujeme a tvoříme ne v rámci hodin, ale spíš týdnů či  měsíců. Představte si, že by vám v zaměstnání uměle nakouskovali den do deseti pětačtyřicetiminutových částí, kdy byste museli vždy úplně přerušit soustředění na danou činnost a přejít k další, diametrálně odlišné. Pro většinu z nás by to nebylo komfortní, přesto se to ve školním prostředí bere jako norma.

Gymnázium Židlochovice – škola s kladným nábojem

Společnost se neustále mění, což vede k novým požadavkům na pojetí i kvalitu vzdělávání. Veškeré informace jsou dostupnější, zároveň je jich ale mnohem více. Výraznou proměnou si prošlo osvojování učiva – pasivní přijímání již hotových faktů vystřídal jiný přístup, kdy učitel již není jediným zdrojem informací, ale nachází se v pozici průvodce a nositele motivace.

Tyto úvahy nás vedly k zamyšlení nad celým konceptem vzdělávání na naší škole a k rozhodnutí jej změnit. Vytvořili jsme proto nový vzdělávací program Gymnázium Židlochovice – škola s kladným nábojem, podle kterého začneme učit novou primu ve školním roce 2023/2024. Metodika vyučování, kterou chceme zavést, mění pohled žáků na vzdělávací proces. Chceme, aby si uvědomili, co je cílem jejich vzdělávání, a aby za něj současně převzali odpovědnost.

Vytvořili jsme bloky obsahově souvisejících výukových předmětů (tzv. vícepředmětové bloky) – vznikl např. blok humanitní, přírodovědný, technický. V rámci bloků budeme pravidelně realizovat projekty, které jsou na těchto souvislostech založené.

Další velkou změnou je ústup od tradičního známkování. Žáky budeme hodnotit slovně. Zvolili jsme takový způsob hodnocení, který žáky bude posouvat dál v rámci jejich vlastních individuálních schopností. Naší snahou je vyvolat u žáka zájem o nové poznatky, aby jeho největší motivací nebyla známka či pochvala od rodičů, ale touha vědět víc. Klíčové je pro nás zavádění průběžného formativního hodnocení, které nehodnotí výsledek učení, ale jeho samotný proces. Užívá se ve chvíli, kdy se žák ještě učí a má prostor ke zlepšení. Důležité je, aby žák obdržel informaci o tom, do jaké míry jeho práce odpovídá požadavkům a co může dělat pro to, aby byl příště úspěšnější.

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení. Podle předem daných kritérií se učí objektivně hodnotit svůj výkon i výkon svých spolužáků. Zároveň se učí obhájit svou práci a přijímat konstruktivní kritiku. K hodnocení přistupujeme jako k nástroji, který podporuje žákovo učení. Smyslem je nejen konstruktivní zpětná vazba, ale také pozitivní přístup k chybě žáka.

Věříme, že zaváděné změny posílí kompetence našich žáků k tomu, aby byli konkurenceschopní v navazujícím vzdělání na vysokých školách i v dalším životě.

Mgr. Jan Vybíral
ředitel školy

Přihlaš se do20. února 2024

Slovníček pojmů a výukových metod

Pokud se ztrácíš v množství nových pojmů nebo se chceš dozvědět o výukových metodách, které budeme používat, pomůže ti náš slovníček.

badatelsky orientované vyučování –⁠ tato metoda vede žáky postupně od kladení otázek a formulování hypotéz přes jejich ověřování k vyvození závěrů. Žáci se tak naučí spolupracovat v týmu, rozdělit si role, naplánovat průběh práce či pokusu, zhodnotit výsledky a prezentovat je.

celkové hodnocení –⁠ prospěl s vyznamenáním/prospěl/neprospěl (souhrnně za všechny předměty)

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – vyučovací metoda založená na využití cizího jazyka v jiném předmětu, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

formativní hodnocení –⁠ průběžné hodnocení, které nehodnotí výsledek učení, ale jeho samotný proces. Užívá se ve chvíli, kdy se žák ještě učí a má prostor ke zlepšení. Důležité je, aby žák obdržel informaci o tom, do jaké míry jeho práce odpovídá požadavkům a co může dělat pro to, aby byl příště úspěšnější.

humanitní blok – v primě propojuje literaturu, sloh a občanskou výchovu. Jedním z tematických celků je například RODINA.

portfolio – jedná se o soubor tzv. důkazů o učení. Obsahuje žákem vytvořené výstupy a získané dovednosti (pracovní listy, testy, protokoly, výrobky, multimediální záznamy, pohybové či hudební dovednosti atd.). Může se jednat o složku, do které si žáci tyto materiály vkládají. Součástí mohou být i pracovní sešity.

pre-test (před-test) – ⁠jedná se o písemnou práci, která pomáhá žákům připravit se na závěrečný test. Má formu, která se může podobat závěrečnému testu. Bude hodnocen formativně, po jeho absolvování by si tedy měl žák uvědomit, co ještě musí zvládnout k tomu, aby byl v závěrečném testu úspěšný.

projektové vyučování –⁠ metoda umožňující podívat se na jedno konkrétní téma z různých úhlů pohledu, spojit v sobě několik předmětů a uvědomit si vztahy mezi nimi. (vícepředmětové projekty)

přírodovědný blok –⁠ v primě propojuje biologii a zeměpis. Jedním z tematických celků, který se v rámci bloku bude probírat, bude například VODA.

RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, čtením a psaním ke kritickému myšlení) –⁠ vzdělávací program tvořený metodami, které mají za cíl naučit studenty pracovat s porozuměním předkládaným informacím, kriticky je vyhodnotit, případně s nimi tvořivým způsobem dále pracovat. 

responzivní výuka –⁠ systém vyučovacích metod, ve kterém se učitel snaží co nejlépe reagovat na vzdělávací potřeby svých žáků. Pomáhá odhalit, čemu žáci nerozumí, a reaguje na danou situaci efektivními výukovými metodami.

sumativní hodnocení –⁠ konečné hodnocení. Užívá se na konci tematického celku k vyjádření toho, do jaké míry si žák danou látku a dovednosti osvojil.

tandemová výuka –⁠ jedna z organizačních forem výuky, při které se na výuce v jedné vyučovací hodině podílejí dva učitelé.

technický blok –⁠ v primě propojuje matematiku, fyziku a informatiku. Jedním z tematických celků, který se bude v rámci bloku probírat, bude například ČAS.

tematický celek –⁠ jedná se o jeden probíraný problém, kapitolu v rámci daného předmětu (případně vícepředmětového bloku). Slouží k realizaci vybraných výstupů školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) pro daný předmět. Například soustavy rovnic v matematice, nebo vypravování v českém jazyce. Každý předmět má stanoveno několik tematických celků na pololetí. 

tematický úkol –⁠ Jedná se o závěrečný výstup daného tematického bloku. Může se jednat o závěrečný test, projekt, práci atp.

vícepředmětový blok –⁠ jedná se o blok předmětů, které budou na základě společně probírané látky propojeny. V rozvrhu budou řazeny za sebou. V primě půjde o tyto tři bloky:  přírodovědný, technický a humanitní.

vícepředmětový projekt –⁠ jedná se o aktivitu na závěr tematického celku, kdy žáci vytvoří, případně odprezentují výstup, který dokáže, co se v daném vícepředmětovém bloku naučili. 

vrstevnické učení (peer teaching) –⁠ vyučovací metoda založená na tom, že žák nebo skupina žáků přejímá roli učitele a pomáhá tak svým spolužákům v procesu učení.

výsledné hodnocení –⁠ výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých předmětech na vysvědčení (slovní hodnocení + uspěl/neuspěl/nehodnocen)

Dokumenty

Pondělí 16. 1. 2023
Přehled vícepředmětových projektů

Sobota 7. 1. 2023
Informační brožura pro uchazeče – pro tisk